Chia 200 ml dung dịch X chứa AlCl3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 200 ml dung dịc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 200 ml dung dịch X chứa AlCl3 (x mol) và Al2(SO­4)3 (y mol) thành hai phần bằng nhau: – Phần 1 tác dụng với dung dịch chứa 36,0 gam NaOH, thu được 17,16 gam kết tủa. – Phần 2 tác dụng với dung dịch BaCl2 (dùng dư), thu được 55,92 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y lần lượt là A. 3 : 2. B. 1 : 2. C. 2 : 3. D. 1 : 1.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Mỗi phần chứa AlCl3 (0,1x) và Al2(SO4)3 (0,1y) Phần 1: nNaOH = 0,9 và nAl(OH)3 = 0,22 Do nNaOH > 3nAl(OH)3 nên kết tủa đã bị hòa tan một phần. nOH- = 0,9 = 4(0,1x + 0,2y) – 0,22 Phần 2: nBaSO4 = 0,3y = 0,24 —> x = 1,2 và y = 0,8 —> x : y = 3 : 2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP