Cho 1 35 gam bột Al vào 100ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1,35 gam bột Al ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1,35 gam bột Al vào 100ml dung dịch B chứa AgNO3 0,3M và Pb(NO3)2 0,3M đến khi phản ứng xong được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch Cu(NO3)2 đến khi phản úng xong được 5,81 gam chất rắn Z. Tổng khối lượng kim loại trong Y đã tham gia phản ứng với Cu(NO3)2 là: A. 1,48 B. 6,75 C. 5,28 D.4,68

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl = 0,05 nAgNO3 = 0,03 và nPb(NO3)2 = 0,03 Dễ thấy 3nAl > nAg + 2nPb nên Al dư, Ag+ và Pb2+ bị khử hết. nAl phản ứng = nNO3-/3 = 0,03 Chất rắn Y gồm Ag (0,03), Pb (0,03) và Al dư (0,02). Y với Cu2+: 2Al + 3Cu2+ —> 2Al3+ + 3Cu 0,02…………………………….0,03 Sau phản ứng này thì m rắn = mAg + mPb + mCu = 11,37 > 5,81 nên phải có Pb phản ứng. Pb + Cu2+ —> Pb2+ + Cu x……………………………….x —> m rắn = 108.0,03 + 207(0,03 – x) + 64(0,03 + x) = 5,81 —> x =

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP