Cho 10 17 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 10,17 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 10,17 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgO (x mol), Al2O3 và Mg(OH)2 (2x mol) (trong đó phần trăm khối lượng oxi của oxit trong X chiếm 7,866%) vào dung dịch đồng thời chứa Ba(NO3)2, Mg(NO3)2 và 0,9 mol HCl. Kết thúc phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 46,34 gam muối và hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O và 0,01 mol H2 (biết tỉ khối của Z so với He là 8,2). Cho Y tác dụng với dung dịch chứa NaOH và Na2SO4 dư, thu được 0,01 mol khí và 23,24 gam kết tủa. Thành phần phần trăm của Al trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 18,7% B. 12,3% C. 26,8% D. 23,9%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Y gồm Mg2+ (a), Al3+ (b), Ba2+ (c), NH4+ (0,01) và Cl- (0,9) Bảo toàn điện tích: 2a + 3b + 2c + 0,01 = 0,9 m muối = 24a + 27b + 137c + 0,01.18 + 0,9.35,5 = 46,34 m↓ = 58a + 233c = 23,24 —> a = 0,24; b = 0,11 và c = 0,04 Đặt nNO = u và nN2O = v —> mZ = 30u + 44v + 0,01.2 = 8,2.4(u + v + 0,01) (1) Bảo toàn N —> nMg(NO3)2 = 0,5u + v – 0,035 Bảo toàn H —> nH2O = 2x + 0,42 Bảo toàn khối lượng: 10,17 + 0,04.261 + 148(0,5u + v – 0,035) + 0,9.36,5 = 46,34 + (30u + 44v + 0,01.2) + 18(2x + 0,42) (2) nO(oxit) = 0,05 Bảo toàn O: 0,05 + 2.2x + 3(u + 2v + 0,01) = u + v + (2x + 0,42) (3) (1)(2)(3) —> u = 0,05; v = 0,04 và x = 0,02 —> nAl2O3 = (0,05 – x)/3 = 0,01 Bảo toàn Al —> nAl = 0,09 —> %Al = 23,89%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP