Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, FexOy trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần: + Phần 1: Tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lít khí H2 (đktc) và còn lại 3,36 gam chất rắn không tan. + Phần 2: Có khối lượng 16,08 gam, cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 4,032 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m và công thức của oxit là: A. 34,335 gam và Fe3O4. B. 24,825 gam và Fe3O4. C. 26,875 gam và Fe2O3. D. 24,12 gam và Fe2O3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nH2 = 0,09 —> nAl dư = 0,06 Al dư nên oxit sắt bị khử hết —> Chất rắn còn lại là Fe (0,06 mol) Phần 2 có cùng tỉ lệ mol như phần 2 nên: nAl = nFe = x và nAl2O3 = y —> 27x + 56x + 102y = 16,08 Bảo toàn electron: 3x + 3x = 0,18.2 —> x = 0,06; y = 37/340

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP