Cho 300 ml dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 300 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời FeCl2 1M và Al2(SO4)3 0,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị m là A. 51,75 B. 78,9 C. 87,6 D. 43,95

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,3 nFeCl2 = 0,1 và nAl2(SO4)3 = 0,05 nBa2+ = 0,3 và nSO42- = 0,15 —> nBaSO4 = 0,15 nOH- = 0,6 = 2nFe2+ + 4nAl3+ —> Al(OH)3 bị tan hết. Vậy kết tủa gồm Fe(OH)2 (0,1) và BaSO4 (0,15) —> m↓ = 43,95

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP