Cho các khẳng định sau: 1 Hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các khẳng định s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các khẳng định sau: (1) Hỗn hợp Ag và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1 : 1) có thể tan hết trong dung dịch HCl dư. (2) Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu vàng của dung dịch chuyển dần sang màu da cam. (3) Cr(OH)3 và Cr2O3 đều là các chất lưỡng tính, tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH loãng. (4) Fe và Cr tác dụng với HCl trong dung dịch với cùng tỉ lệ mol. (5) Không tồn tại dung dịch chứa đồng thời AgNO3 và Fe(NO3)2. (6) Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất Fe (III) là tính khử. Số phát biểu đúng là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Sai. Chỉ có Fe3O4 tan: Fe3O4 + HCl —> FeCl3 + FeCl2 + H2O (2) Đúng: 2CrO42- + 2H+ —> Cr2O72- + H2O (3) Sai, Cr2O3 không tan trong NaOH loãng. (4) Đúng, chúng cùng thể hiện hóa trị II. (5) Đúng: Fe(NO3)2 + AgNO3 —> Fe(NO3)3 + Ag (6) Sai, tính oxi hóa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP