Cho các khẳng định sau: 1 Xenlulozơ có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các khẳng định s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các khẳng định sau: (1) Xenlulozơ có cấu trúc mạch nhánh. (2) Dung dịch axít axetic là chất điện li mạnh. (3) Lên men ancol etylic có thể thu được axit axetic. (4) C2H2 tham gia phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3. (5) Triolein là chất béo tồn tại ở dạng lỏng. Có bao nhiêu khẳng định sai? A. 5 B. 2 C. 4 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Sai, xenlulozơ có mạch không nhánh (2) Sai, CH3COOH điện li yếu (3) Đúng: C2H5OH + O2 —> CH3COOH + H2O (4) Sai, chỉ có phản ứng thế H bởi Ag+: C2H2 + AgNO3 + NH3 —> C2Ag2 + NH4NO3 (5) Đúng, triolein không no nên ở dạng lỏng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP