Cho dãy gồm các chất: K2CO3 Al Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy gồm các chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy gồm các chất: K2CO3, Al, Fe(NO3)2, KHCO3, KHSO4, NaCl và (NH4)2CO3. Số chất trong dãy vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl là A. 3 B. 5 C. 2 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Al: Al + NaOH + H2O —> NaAlO2 + H2 Al + HCl —> AlCl3 + H2 Fe(NO3)2: Fe2+ + OH- —> Fe(OH)2 Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O KHCO3: HCO3- + OH- —> CO32- + H2O HCO3- + H+ —> CO2 + H2O (NH4)2CO3: NH4+ + OH- —> NH3 + H2O CO32- + H+ —> CO2 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP