Tiến hành các thí nghiệm sau: a Sục...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4. (b) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4. (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Na2SiO3. (d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. (e) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Al2(SO4)3. (f) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là A. 6 B. 5 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Không phản ứng (b) H2S + CuSO4 —> CuS + H2SO4 (c) CO2 + H2O + Na2CO3 —> NaHCO3 + SiO2 (d) CO2 dư + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 (e) NH3 + H2O + Al2(SO4)3 —> Al(OH)3 + (NH4)2SO4 (f) Ba(OH)2 dư + Al2(SO4)3 —> Ba(AlO2)2 + BaSO4 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP