Cho 19 02 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 19,02 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 19,02 gam hỗn hợp X gồm Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3. Cho X tác dụng với dung dịch HCl đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Z và 4,704 lít hỗn hợp khí Y, tỉ khối của Y so với H2 bằng 12,5. BIết rằng Z chỉ chứa 12,825 gam MgCl2 và m gam CaCl2 Tính giá trị của m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm CO2 (0,115) và H2 (0,095) nMgCl2 = 0,135 Quy đổi X thành Mg (0,135), Ca (a), O (b) và CO2 (0,115) mX = 0,135.24 + 40a + 16b + 44.0,115 = 19,02 Bảo toàn electron: 0,135.2 + 2a = 2b + 0,095.2 —> a = 0,18 và b = 0,22 —> nCaCl2 = 0,18 —> mCaCl2 = 19,98

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP