Cho 4 48 lít hỗn hợp khí gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,48 lít hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm CO và H2 phản ứng vừa đủ với hỗn hợp oxit kim loại gồm FexOy và Al2O3 nung nóng, thu được hỗn hợp rắn B và hỗn hợp C (gồm khí và hơi). Lấy 1/3 hỗn hợp rắn B tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 1,12 lít khí H2. Các thể tích đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn a) Xác định công thức của oxit sắt trên b) Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp C vào dung dịch chứa 0,12 mol Ca(OH)2 thu được 10 gam kết tủa. Tính % thể tích của mỗi khi trong hỗn hợp A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
FexOy + yCO —> xFe + yCO2 a………….ay……….ax………ay FexOy + yH2 —> xFe + yH2O b………….by………..bx……..by nCO + nH2 = ay + by = 0,2 (1) Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2 0,05……………………………0,05 —> ax + bx = 0,05.3 (2) (2) / (1) —> x/y = 3/4 —> Fe3O4 Khí C gồm CO2 (4a mol) và H2O (4b mol) nC = 4a + 4b = 0,2 (3) TH1: Không có Ca(HCO3)2 CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 0,1…………………………..0,1 —> nCO2 = 0,1 (3) —> nH2O = 0,1 —> CO2 (50%) và H2O (50%) TH2: Có Ca(HCO3)2: CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 0,1……….0,1……………..0,1 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 0,04………0,02 —> nCO2 = 0,14 (3) —> nH2O = 0,06 —> CO2 (70%) và H2O (30%)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP