Hòa tan m gam hỗn hợp gồm PCl3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam hỗn hợp gồm PCl3 và PCl5 theo tỉ lệ mol 1 : 1 vào H2O được dung dịch X. Để trung hòa hoàn toàn X cần 100 ml dung dịch gồm NaOH 0,4M và KOH 0,9M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m’ gam chất rắn khan. Giá trị của m + m’ là A. 12,48 B. 15,3 C. 11,2 D. 14,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
PCl3 + 3H2O —> H3PO3 + 3HCl a………………………a………….3a PCl5 + 4H2O —> H3PO4 + 5HCl a…………………………a……….5a nNaOH = 0,04 và nKOH = 0,09 Trung hòa hoàn toàn nên: nOH- = 2nH3PO3 + 3nH3PO4 + nHCl ⇔ 0,04 + 0,09 = 2a + 3a + 8a ⇔ a = 0,01 —> m = 3,46 Cô cạn Y: m’ = mNa+ + mK+ + mHPO32- + mPO43- + mCl- = 9,02 —> Tổng m + m’ = 12,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP