Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung m gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3, CuO và Al trong khí trơ, chia chất rắn Y thu được thành hai phần. Cho phần một vào dung dịch NaOH dư, thu được 20,4 gam chất rắn Z và a mol khí H2. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, thu được 5a mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Phần hai tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch T chứa 38,22 gam muối và a mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 46,65 B. 47,52 C. 53,26 D. 57,15

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nH2 = a —> nAl dư = 2a/3 Z gồm Cr, Fe, Cu —> ne do Z nhường = 2nSO2 = 10a Dễ thấy trong X chỉ có Al còn tính khử nên nếu xét từ X tạo ra các sản phẩm cuối cùng thì chỉ có Al tăng số oxi hóa. Bảo toàn electron: 3nAl = 2nH2 + 2nSO2 —> nAl = 4a Phần 2: Bảo toàn electron: 3nAl = 3nNO —> nAl = a Như vậy phần 1 nhiều gấp 4 lần phần 2. m(Cr, Fe, Cu) trong phần 2 = 20,4/4 = 5,1 ne do (Cr, Fe, Cu) nhường trong phần 2 = 10a/4 = 2,5a —> m muối = 5,1 + 62.2,5a + 213a = 38,22 —> a = 0,09 nNO3- trong muối = 2,5a + 3a = 0,495 Bảo toàn N —> nHNO3 = nNO3- + nNO = 0,585 nH+ = 4nNO + 2nO —> nO = 0,1125 —> mPhần 2 = m(Cr, Fe, Cu) + mAl + mO = 9,33 —> mX = mY = 9,33.5 = 46,65

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP