Đốt cháy hỗn hợp X gồm etylen glycol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hỗn hợp X g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hỗn hợp X gồm etylen glycol, metan, ancol etylic và axit no, đơn chức mạch hở Y (trong đó số mol etylen glycol bằng số mol metan) cần vừa đủ 0,7625 mol O2 thu được 0,775 mol CO2. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 2,5M, rồi cô cạn thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m gần nhất với giá trị nào dưới đây? A.32. B. 35. C. 38. D. 40.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC2H6O2 = nCH4 —> Gộp thành C3H10O2 C3H10O2 = C2H6O + CH4O —> Coi như X gồm ancol no, đơn chức, mạch hở CnH2n+2O (a mol) và axit Y (CmH2mO2) CnH2n+2O + 1,5nO2 —> nCO2 + (n + 1)H2O CmH2mO2 + (1,5m – 1)O2 —> mCO2 + mH2O —> nY = 1,5nCO2 – nO2 = 0,4 nCO2 = na + 0,4m = 0,775 —> 0,4m < 0,775 —> m = 1 là nghiệm duy nhất. Chất rắn gồm HCOONa (0,4) và NaOH dư (0,1) —> m rắn = 31,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP