Hỗn hợp X gồm Al Fe3O4 và CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al, Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây ? A. 9,5 B. 8,5 C. 8,0 D. 9,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm CO dư và CO2 nZ = nCO ban đầu = 0,06 mol M = 36 —> nCO2 = nCO = 0,03 —> nO bị lấy = 0,03 Trong X có m kim loại = 0,75m và mO = 0,25m —> nO = 0,25m/16 —> Trong Y có m kim loại = 0,75m và nO = 0,25m/16 – 0,03 nNO3- = ne = 3nNO + 2nO = 0,12 + 0,25m/8 – 0,06 = 0,06 + 0,25m/8 m muối = m kim loại + mNO3- —> 3,08m = 0,75m + 62(0,06 + 0,25m/8) —> m = 9,48 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP