Cho 0 1 mol hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,1 mol hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở đồng phân của nhau phản ứng hoàn toàn với 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi gồm 4,25 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẵng kế tiếp nhau và chất rắn Y. Nung Y trong oxi dư thu được 11 gam CO2, 3,6 gam H2O và 1 lượng Na2CO3 A. Tìm công thức 2 ancol B. Tìm CTPT của 2 este trong hỗn hợp X

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 0,1 và nNaOH = 0,15 —> X đơn chức, có NaOH dư. nAncol = nX = 0,1 —> M ancol = 4,25/0,1 = 42,5 —> Ancol gồm CH3OH (0,025 mol) và C2H5OH (0,075 mol) Chất rắn Y gồm muối RCOONa (0,1 mol) và NaOH dư (0,05 mol) Bảo toàn Na —> nNa2CO3 = 0,15/2 = 0,075 Bảo toàn C —> nC = nNa2CO3 + nCO2 = 0,325 —> Số C của muối = nC/n muối = 3,25 Do 2 ancol kế tiếp nên 2 muối cũng kế tiếp —> Muối 3C và muối 4C Bảo toàn H: nH(muối) = 2nH2O – nNaOH dư = 0,35 Các este gồm C2Hx-COO-C2H5 và C3Hy-COO-CH3 —> nH của muối = 0,075x + 0,025y = 0,35 —> 3x + y = 14 —> x = 3 và y = 5 —> C3H3-COO-C2H5 và C3H5-COO-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP