Cho 4 điểm A B C D thỏa...

Chương 1: Vectơ Cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn điều kiện AB→=DC→. Khẳ...

0
Chương 1: Vectơ

Cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn điều kiện AB→=DC→. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. ABCD là hình bình hành

B. AD→= CB→

C. ACB→ = BD→

D. ABCD là hình bình hành nếu trong 4 điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hàng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Nếu trong 4 điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hành thì ABCD tạo thành tứ giác. Thêm điều kiện AB→= DC→ chứng tỏ hai cạnh AB, CD song song và bằng nhau. Vậy ABCD là hình bình hành. Chọn D.

Lưu ý: Nếu bốn điểm M, N, P, Q thỏa mãn điều kiện MN→= QP→ thì chưa thể kết luận MNPQ là hình bình hành, chẳng hạn khi ba trong bốn điểm thẳng hàng (hiển nhiên khi đó cả bốn điểm thẳng hàng) (xem hình dưới đây).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP