Cho tam giác ABC Mệnh đề nào sau...

Chương 1: Vectơ Cho tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Với...

0
Chương 1: Vectơ

Cho tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Với mọi điểm E trên đường thẳng BC, vectơ AE→ không cùng phương với vectơ BC→.

B. Vectơ AE→ có thể cùng phương với vectơ BC→.

C. Tập hợp các điểm M sao cho AM→ cùng phương với BC→ là một đường thẳng qua A.

D. Tập hợp các điểm N sao cho AN→ cùng hướng với BC→ là đường thẳng qua A, song song với BC.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 5: Khẳng định nào sau đây sai?

A. Vectơ – không là vectơ có phương tùy ý.

B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương với nhau.

C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0→ thì cùng phương với nhau.

D. Điều kiện cần để hai vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hai vectơ bất kì luôn cùng phương với vectơ – không, nhưng chúng chưa chắc cùng phương với nhau. chọn b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP