Cho 6 72 gam Fe vào 400 ml...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 6,72 gam Fe vào 400 m...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO(sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là
A. 1,92. B. 3,20. C. 0,64. D. 3,84.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu 0,12 0,4 mol
→ HNO3 hết , sau phản ứng có : Fe(NO3)3 0,1 mol ; Fe dư : 0,02 mol
Lượng Cu tối đa đuợc hoà tan hết là khi nó tham gia cả hai phản ứng :

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Ban đầu 0,02 0,1
→ Sau phản ứng Fe(NO3)3 dư : 0,1 – 0,04 = 0,06 mol
Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Ban đầu 0,06
→ Số mol Cu tối đa được hoà tan là : 0,03 mol → m Cu = 0,03.64 = 1,92 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP