Cho 5 6 gam bột Fe tác dụng...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 5,6 gam bột Fe tác dụ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 5,6 gam bột Fe tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3 0,5 M . Tính :
- khối lượng muối thu được
- khối lượng kim loại thu được

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

Chú ý phản ứng : Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag
Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
0,1 0,25 → AgNO3 dư : 0,05 mol , Fe(NO3)2 tạo thành : 0,1 mol
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag
0,1 0,05
→ Fe(NO3)2 dư : 0,05 mol , Fe(NO3)3 tạo thành 0,05 mol
→ Tổng số mol Ag ở hai phản ứng : 0,25 mol → m Ag = 0,25.108 = 27 gam
Khối lượng muối : 0,05.180 + 0,05.242 = 21,1 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP