Cho hỗn hợp bột gồm 2 7 gam...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 g...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trướcAg+/Ag)
A. 59,4. B. 64,8. C. 32,4. D. 54,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n Al = 2,7/27 = 0,1 mol , n Fe = 5,6/56 = 0,1 mol , n AgNO3 = 0,55.1 = 0,55 mol
Khi cho hỗn hợp kim loại gồm Al , Fe vào dung dịch AgNO3 thì Al sẽ phản ứng trước nếu Al hết sẽ đến Fe phản ứng ,
nếu AgNO3 dư sau phản ứng với Fe thì có phản ứng Ag+ + Fe2+ --->Ag + Fe3+

Al + 3AgNO3 -----> Al(NO3)3 + 3Ag (1)

Ban đầu 0,1 0,55
Phản ứng 0,1 0,3 0,3
Kết thúc 0 0,25 0,3
Al hết ® Tính theo Al , n AgNO3 = 3.n Al ® AgNO3 dư : 0,55 – 3.0,1 = 0,25 mol

Fe + 2AgNO3 ® Fe(NO3)2 + 2Ag (2)

Ban đầu 0,1 0,25
Phản ứng 0,1 0,2 0,1 0,2
Kết thúc 0 0,15 0,1 0,2
Sau phản ứng AgNO3 dư : 0,15 mol tiếp tục có phản ứng
Fe(NO3)2 + AgNO3 ® Fe(NO3)3 + Ag (3)

Ban đầu 0,1 0,15
Phản ứng 0,1 0,1 0,1
Kết thúc 0 0,05 0,1
Từ (1) , (2) , (3) tổng số mol Ag = 0,3 + 0,2 + 0,1 = 0,6 ® m Ag = 0,6.108 = 64,8 gam
Chọn B .

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP