Một dung dịch có hòa tan 1 58...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Một dung dịch có hòa tan ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Một dung dịch có hòa tan 1,58 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 9,12 gam FeSO4
và 9,8 gam H2SO4 . Hãy tính số gam các chất có trong dung dịch sau phản ứng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n KMnO4 = 0,01 ; n FeSO4 = 0,06 ; n H2SO4 = 0,1 mol

Phản ứng : 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
Bđ 0,1 0,06 0,1
Pư 0,1 0,02 0,08 0,05 0,02 0,01
Kt 0 0,04 0,02 0,05 0,02 0,01
→ Dung dịch sau phản ứng gồm các chất : ở dòng kết thúc phản ứng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP