Cho 8 04 gam hỗn hợp khí và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 8,04 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 8,04 gam hỗn hợp khí và hơi gồm anđehit axetic và axetilen tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 55,2 gam kết tủa . Lọc lấy kết tủa sau đó cho vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng thấy có m gam chất không tan. Giá trị của m là: A. 61,78 B. 21,6 C. 41,69 D. 55,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nCH3CHO = u và nC2H2 = v —> 44u + 26v = 8,04 Kết tủa gồm Ag (2u) và C2Ag2 (v) —> m↓ = 2u.108 + 240v = 55,2 —> u = 0,1 và v = 0,14 Hòa tan kết tủa vào HCl —> Ag (2u) và AgCl (2v) —> m = 61,78

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP