Cho 8 6g este X bay hơi thu...

Chương 1: Este - Lipit Cho 8,6g este X bay hơi thu được 4,48 lít hơi ...

2
Chương 1: Este - Lipit

Cho 8,6g este X bay hơi thu được 4,48 lít hơi X ở 2730C và 1 atm. Mặt khác
cho 8,6g X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được 8,2g muối. Công
thúc cấu tạo đúng của X là
A. H-COOCH2-CH=CH2 B. CH3-COOCH2-CH3
C. H-COOCH2-CH2-CH3 D. CH3-COOCH=CH2

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n= $n= \frac{PV}{RT}= 0,1 mol$

$n= \frac{PV}{RT}= 0,1 mol \Rightarrow Meste= \frac{8,6}{0,1}= 86\Rightarrow este donchuc \Rightarrow RCOOR' +NaOH\Rightarrow RCOONa + R'OH Mmuoi=\frac{8,2}{0,1}=82\Rightarrow R=15\Rightarrow R:CH3 \Rightarrow R'=27 \Rightarrow R' :C2H3.$ .

vậy chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Tại sao ra n= 0,1

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP