Cho các chất: Al CuO ZnO Al OH...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất: Al, CuO, ZnO, Al(OH)...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất: Al, CuO, ZnO, Al(OH)3, KHSO4, NaHS, HCOOCH3, (NH4)2CO3, H2N – CH2 – COOH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COONH4. Số chất vừa tác dụng được với HCl, vừa tác dụng được với NaOH là
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với HCl gồm có Al, ZnO, Al(OH)3, NaHS, HCOOCH3, (NH4)2CO3, NH2-CH2-COOH, CH3COONH4

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP