Cho các nhận định sau: a Ở điều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nhận định sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nhận định sau: (a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất khí, tan tốt trong nước. (b) Ở trạng thái tinh thể, các amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực. (c) Polipeptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α-aminoaxit và là cơ sở tạo nên protein. (d) Dung dịch anilin trong nước làm xanh quỳ tím. Số nhận định đúng là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Đúng, dạng NH3+RCOO- (c) Đúng (d) Sai, dung dịch có tính bazơ nhưng rất yếu, không đổi màu quỳ tím.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP