Cho đoạn mạch AB gồm một điện trở...

Cho đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần R thay đổi được, một cuộn cảm...

0
Cho đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần R thay đổi được, một cuộn cảm thuần \[L=\frac{1}{\pi }\] H và một tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều \[u=150\sqrt{2}\cos 100\pi t\] V. Khi \[R={{R}_{1}}=90\] Ω thì góc lệch pha giữa cường độ dòng điện ${{i}_{1}}$ và điện áp u là ${{\varphi }_{1}}$ . Khi \[R={{R}_{2}}=160\] Ω thì góc lệch pha giữa cường độ dòng điện ${{i}_{2}}$ và điện áp u là ${{\varphi }_{2}}$. Biết $\left| {{\varphi }_{1}} \right|+\left| {{\varphi }_{2}} \right|=\frac{\pi }{2}$ . Giá trị của C là
\[\frac{{{10}^{-4}}}{2,5\pi }\]F\[\frac{{{10}^{-4}}}{2,2\pi }\]F\[\frac{{{10}^{-4}}}{2\pi }\]F\[\frac{{{10}^{-4}}}{1,6\pi }\]F

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Cảm kháng của cuộn dây \[{{Z}_{L}}=100\]Ω + Với giả thuyết \[\left| {{\varphi }_{1}} \right|+\left| {{\varphi }_{2}} \right|=\frac{\pi }{2}\] → \[{{R}_{1}}\] và \[{{R}_{2}}\]là hai giá trị của \[R\] cho cùng công suất tiêu thụ trên mạch. → \[{{Z}_{L}}-{{Z}_{C}}=\pm \sqrt{{{R}_{1}}{{R}_{2}}}=\pm \sqrt{90.160}=\pm 120\]Ω, vậy \[{{Z}_{C}}=220\]Ω → \[C=\frac{{{10}^{-4}}}{2,2\pi }\]F → Đáp án B

\[\frac{{{10}^{-4}}}{2,2\pi }\]F

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP