Một con lắc đơn có khối lượng m=100...

Một con lắc đơn có khối lượng \[m=100\]g và độ dài \[l=1\]m, dao động...

0
Một con lắc đơn có khối lượng \[m=100\]g và độ dài \[l=1\]m, dao động điều hòa với biên độ \[{{S}_{0}}=1\] cm, pha ban đầu \[\frac{\pi }{2}\] rad. Cho \[g=10\] m/s2, lấy \[{{\pi }^{2}}=10\]. Cứ sau những khoảng thời gian như nhau là bao nhiêu thì động năng và thế năng của con lắc lại bằng nhau ?
1 s. 0,75 s.0,25 s. 0,5 s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Chu kì dao động của con lắc \[T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}=2\pi \sqrt{\frac{1}{{{\pi }^{2}}}}=2\]s → động năng và thế năng bằng nhau sau các khoảng thời gian \[\Delta t=\frac{T}{4}=0,25\]s → Đáp án C
0,25 s.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP