Cho hình chóp S ABC có widehat ASB...

Cho hình chóp \[S.ABC\] có \[\widehat{ASB}=\widehat{CSB}={{60}^{0}}\]...

0
Cho hình chóp \[S.ABC\] có \[\widehat{ASB}=\widehat{CSB}={{60}^{0}}\], \[\widehat{ASC}={{90}^{0}}\], \[SA=SB=SC=a\]. Tính khoảng cách $d$ từ điểm \[A\] đến mặt phẳng \[\left( SBC \right)\].
$d=\frac{a\sqrt{6}}{3}$.$d=2a\sqrt{6}$.$d=a\sqrt{6}$.$d=\frac{2a\sqrt{6}}{3}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$d=\frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP