Cho hỗn hợp E gồm tripeptit X có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp E gồm tr...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp E gồm tripeptit X có dạng Gly-M-M (được tạo nên từ các α-amino axit thuộc cùng dãy đồng đẳng), amin Y và este no, hai chức Z (X, Y, Z đều mạch hở, X và Z cùng số nguyên tử cacbon). Đun m gam E với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch, thu được phần rắn chỉ chứa ba muối và 0,04 mol hỗn hợp hơi T gồm ba chất hữu cơ có tỉ khối hơi so với H2 bằng 24,75. Đốt cháy toàn bộ muối trên cần 7,672 lít O2 (đktc), thu được N2; 5,83 gam Na2CO3 và 15,2 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là: A. 11,345%. B. 12,698%. C. 12,720%. D. 9,735%. daihocpccc27 trả lời 12.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
T gồm amin Y và 2 ancol tạo ra từ Z —> Muối gồm có: CnH2nNO2Na: a mol CmH2m-4O4Na2: b mol nNa2CO3 = 0,055 —> nNaOH = 0,11 —> nO trong muối = 0,22 Đặt c, d là số mol CO2 và H2O —> 44c + 18d = 15,2 Bảo toàn O —> 2c + d + 0,055.3 = 0,3425.2 + 0,22 —> c = 0,235 và d = 0,27 nNaOH = a + 2b = 0,11 nCO2 = na + mb – 0,055 = 0,235 nH2O = na + b(m – 2) = 0,27 —> a = 0,09 và b = 0,01 —> 0,09n + 0,01 = 0,29 —> 9n + m = 29 Gọi k là số C của M —> n = (2 + 2k)/3 —> 6k + m = 23 —> k = 3 và m = 5 là nghiệm duy nhất Vậy X là Gly-Ala-Ala (0,03 mol) Do X, Z cùng C —> Z là C8H14O4 (0,01 mol) Do Z là este của muối C5H6O4Na2 —> Ancol là CH3OH (0,01 mol) và C2H5OH (0,01 mol) Vậy T chứa CH3OH (0,01); C2H5OH (0,01) —> Y (0,02) mT = 0,01.32 + 0,01.46 + mY = 0,04.24,75.2 —> mY = 1,2 (Nếu cần xác định Y thì MY = 60 —> NH2-CH2-CH2-NH2) Vậy mE = mX + mY + mZ = 9,45 —> %Y = 12,698%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP