Nung 32 032 gam hỗn hợp A: FeCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 32,032 gam hỗn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 32,032 gam hỗn hợp A: FeCO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, Fe trong bình chân không một thời gian thu được 24,024 gam rắn B và hỗn hợp khí X gồm 2 khí có tỉ khối so với H2 = 22,75. Rắn B tan hết trong dung dịch chứa 0,836 mol HNO3 thu được dung dịch C chỉ chứa các muối (không có Fe2+ và NH4+) và 1,4784 lít (đktc) hỗn hợp khí Y: CO2, N2O. Cho 704 ml dung dịch NaOH 1,25M vào dung dịch C, lọc bỏ kết tủa, cô cạn phần dung dịch nước lọc, sau đó nung đến khối lượng không đổi thu được 59,444 gam rắn. Khối lượng của FeCO3 có trong hỗn hợp A gần nhất với: A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mX = 8,008 —> X gồm NO2 (0,132) và CO2 (0,044) Nước lọc chứa NaNO3 (a) và NaOH dư (b) nNaOH ban đầu = a + b = 0,88 m rắn = 69a + 40b = 59,444 —> a = 0,836 và b = 0,044 Trong A đặt u, v là số mol CO32- và NO3-. Bảo toàn C —> nCO2(Y) = u – 0,044 Bảo toàn N —> nN2O(Y) = (v – nNO2 + nHNO3 – a)/2 = 0,5v – 0,066 —> nY = (u – 0,044) + (0,5v – 0,066) = 0,066 Bảo toàn O: 3u + 3v – 2nX + 3nHNO3 = 3a + 2(u – 0,044) + (0,5v – 0,066) + 0,836/2 —> u = 0,066 và v = 0,22 —> mFeCO3 = 116u = 7,656

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP