Hòa tan 27 4 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 27,4 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 27,4 gam hỗn hợp gồm M2CO3 và MHCO3 (M là kim loại kiềm) bằng 500ml dung dịch HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa lượng axit dư phải dùng 50ml dung dịch NaOH 2M a. Xác định 2 muối ban đầu b. Tính % theo khối lượng 2 muối trên

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol M2CO3 và MHCO3 M2CO3 + 2HCl —> 2MCl + CO2 + H2O a…………….2a…………………..a MHCO3 + HCl —> MCl + CO2 + H2O b…………..b…………………..b NaOH + HCl —> NaCl + H2O 0,1……….0,1 nCO2 = a + b = 0,3 nHCl = 2a + b + 0,1 = 0,5 —> a = 0,1 và b = 0,2 —> 0,1(2M + 60) + 0,2(M + 61) = 27,4 —> M = 23: Na Muối ban đầu Na2CO3 và NaHCO3. %Na2CO3 = 106a/27,4 = 38,69% %NaHCO3 = 84b/27,4 =61,31%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP