Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2. (b) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư. (c) Cho 2x mol Ba vào dung dịch chứa x mol Al2(SO4)3. (d) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa AlCl3 và CuCl2. (e) Cho 4x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa 3x mol H3PO4. (g) Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch Mg(HCO3)2 Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa gồm hai chất là A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) KHSO4 + Ba(HCO3)2 —> BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O (b) FeCl2 + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag (c) Ba + H2O —> Ba(OH)2 nBa2+ = 2x và nOH- = 4x nAl3+ = 2x và nSO42- = 3x —> Kết tủa BaSO4 (2x) và Al(OH)3 (4x/3) (d) NaOH dư + AlCl3 —> NaAlO2 + NaCl + H2O NaOH dư + CuCl2 —> Cu(OH)2 + NaCl (e) nOH- = 8x —> nOH-/nH3PO4 = 8/3 —> Hai kết tủa: Ba3(PO4)2 và Ba2HPO4 (g) 2Ca(OH)2 dư + Mg(HCO3)2 —> 2CaCO3 + Mg(OH)2 + 2H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP