Nung hỗn hợp gồm Al Fe3O4 và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung hỗn hợp gồm Al,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung hỗn hợp gồm Al, Fe3O4 và Cu ở nhiệt độ cao, thu được chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được chất rắn Y và khí H2. Cho Y vào dung dịch AgNO3, thu được chất rắn Z và dung dịch E chứa 3 muối. Cho HCl dư vào E, thu được khí NO. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần chất tan trong E là A. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Fe(NO3) C. Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 và AgNO3 B. Al(NO3)3, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 D. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Al(NO3)3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm Fe, Cu, Al2O3, Al dư. Y gồm Fe, Cu E + HCl tạo NO nên E chứa Fe2+, vậy E không chứa Ag+. E gồm Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP