X là một amino axit no phân tử...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là một amino axit ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là một amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào Y sau phản ứng đem cô cạn thu được 7,895 gam chất rắn. X là A. Valin B. Lysin. C. Glyxin. D. Alanin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chất rắn gồm: NH2-R-COO-: 0,03 Cl-: 0,05 Na+: 0,1 Bảo toàn điện tích —> nOH- = 0,02 m rắn = 7,859 —> R = 56: C4H8 Vậy X là Val.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP