Chất X có công thức phân tử C2H7O3N...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất X có công thức phân tử C2H7O3N. Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đun nóng nhẹ đều thấy khsi thoát ra. Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,25 mol KOH. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. giá trị của m là: A. 16,6 B. 18,85 C. 17,25 D. 16,9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + HCl hoặc NaOH đều có khí thoát ra nên X là muối amoni của axit cacbonic: CH3NH3HCO3 CH3NH3HCO3 + 2KOH —> K2CO3 + CH3NH2 + H2O Y gồm K2CO3 (0,1) và KOH dư (0,05) —> m rắn = 16,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP