Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịc...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (chứa 2 muối) và chất rắn Y (chứa 2 kim loại). Hai muối trong X là:
A. AgNO3 và Fe(NO3)2. B. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)3.
C. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2. D. Mg(NO3)2 và AgNO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP