Cho hỗn hợp X gồm CuO và NaOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm Cu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm CuO và NaOH có tỉ lệ số mol 1 : 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam hỗn hợp muối trung hoà. Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ màng ngăn xốp cường độ I = 2,68A đến khi khối lượng dung dịch giảm 20,225 gam mất t giây thì dừng lại thu được dung dịch Z. Cho m gam Fe vào dung dịch Z sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,9675m gam hỗn hợp 2 kim loại. Giá trị của t là A. 11523 B. 10684. C. 12124. D. 14024.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuO = nNaOH = a nH2SO4 = b & nHCl = 2b Bảo toàn điện tích cho dung dịch muối (Cu2+, Na+, SO42- và Cl-) —> 2a + a = 2b + 2b (1) Cho Fe vào Z thu được hỗn hợp 2 kim loại nên Cu2+ chưa bị điện phân hết. Khối lượng kim loại lại giảm đi nên dung dịch Z có axit —> Cl- đã bị điện phân hết. Đặt x là số mol Cu2+ đã bị điện phân. nCl2 = b. Bảo toàn electron —> 2x = 2b + 4nO2 —> nO2 = (x – b)/2 —> nH+ = 2x – 2b m giảm = 64x + 71b + 32(x – b)/2 = 20,225 (2) nFe pư = nCu2+ dư + nH+/2 = (a – x) + (x – b) = a – b Δm = 64(a – x) – 56(a – b) = 0,9675m – m = -0,0325m = -0,0325(64a + 23a + 35,5.2b + 96b) (3) Giải hệ (1)(2)(3): a = 0,18 b = 0,135 x = 0,16 Vì x = It/2F —> t = 11522 (s) = 3,2 (h)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP