Đun nóng 21 9 gam este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 21,9 gam es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 21,9 gam este đơn chức X với lượng dư dung dịch NaOH thì có tối đa 12 gam NaOH phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X trên cần dùng vừa đủ 42,56 lít O2 (đktc). Giá trị của m là A.26,28. B. 43,80. C. 58,40. D. 29,20.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,3 TH1: nX = 0,3 —> MX = 73: Loại TH2: nX = 0,15 —> MX = 146: C9H6O2 (Este của phenol, ví dụ CH≡C-COO-C6H5) C9H6O2 + 9,5O2 —> 9CO2 + 3H2O nO2 = 1,9 —> nX = 0,2 —> mX = 29,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP