Hỗn hợp X chứa ankin A và 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa ankin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa ankin A và 2 anđehit mạch hở B, C (30 < MB < MC) không phân nhánh. Tiến hành phản ứng hiđro hoàn toàn 6,88 gam hỗn hợp X cần 0,24 mol H2 thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 12,544 lít O2 (đktc), hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng dung dịch giảm 11,72 gam. Nếu dẫn lượng Y trên qua bình đựng Na dư thì thấy thoát ra 0,12 mol khí. Phần trăm khối lượng của C có trong X có thể là A. 15%. B. 20%. C. 25%. D. 30%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: mY = mX + mH2 = 7,36 Đốt Y cần nO2 = 0,56 —> nCO2 = u và nH2O = v Δm = 44u + 18v – 100u = -11,72 Bảo toàn khối lượng: 44u + 18v = 7,36 + 0,56.32 —> u = 0,37 và v = 0,5 Y gồm các ankan và ancol no nên nY = nH2O – nCO2 = 0,13 Quy đổi Y thành CH3OH (a), C2H4(OH)2 (b), CH4 (c) và CH2 (d) nCO2 = a + 2b + c + d = 0,37 nH2O = 2a + 3b + 2c + d = 0,5 mY = 32a + 62b + 16c + 14d = 7,36 n khí = 0,5a + b + c = 0,12 —> a = 0,02; b = 0,05; c = 0,06; d = 0,19 Số CH2 cần thêm vào CH3OH, C2H4(OH)2, CH4 là n, m, p —> 0,02n + 0,05m + 0,06p = 0,19 —> 2n + 5m + 6p = 19 Do n ≥ 1, m ≥ 0, p ≥ 1 nên các nghiệm là: TH1: n = 1, m = 1, p = 2 Y chứa C2H5OH (0,02), C3H6(OH)2 (0,05) và C3H8 (0,06) —> X chứa CH3CHO (0,02), CH2(CHO)2 (0,05) và C3H4 (0,06) —> %CH2(CHO)2 = 52,33% TH2: n = 4, m = p = 1 Y chứa C4H9-CH2OH (0,02), C2H4(OH)2 (0,05), C2H6 (0,06) —> X chứa C4H9CHO (0,02), (CHO)2 (0,05), C2H2 (0,06) —> %C4H9CHO = 25%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP