Đốt cháy hoàn toàn 0 2 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm ba chất béo cần dùng 15,64 mol O2, thu được 187,2 gam nước. Nếu lấy 86,24 gam X trên tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 8%, thu được m gam dung dịch Y. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Giá trị gần nhất của m là. A. 245 B. 240 C. 230 D. 235

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 10,4 —> Số H = 2nH2O/nX = 104 Bảo toàn O —> 6nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nCO2 = 11,04 —> Số C = nCO2/nX = 55,2 Vậy X là C55,2H104O6 Trong 86,24 gam X —> nX = 0,1 —> nNaOH = 0,3 —> mddNaOH = 150 Bảo toàn khối lượng —> mY = mX + mddNaOH = 236,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP