Cho 1 68 gam Fe vào 200ml hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1,68 gam Fe vào ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1,68 gam Fe vào 200ml hỗn hợp dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,16M và AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. a) Tính khối lượng chất rắn A. b) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch B. Giả sử thể tích dung dịch không đổi. Vương Tuấn Khải trả lời 17.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe = 0,03; nCu(NO3)2 = 0,032 và nAgNO3 = 0,02 Fe + 2AgNO3 —> Fe(NO3)2 + 2Ag 0,03….0,02 0,01….0,02…………..0,01………..0,02 0,02…..0 Fe + Cu(NO3)2 —> Fe(NO3)2 + Cu 0,02……0,032 0,02…….0,02…………..0,02………0,02 0………..0,012 mA = mAg + mCu = 3,44 CM Fe(NO3)2 = 0,15 CM Cu(NO3)2 dư = 0,06

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP