Cho 600ml dung dịch NaOH 1M phản ứng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 600ml dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 600ml dung dịch NaOH 1M phản ứng V lít CO2 (đktc). Xác định CM của muối nếu biết: a, V = 2,24 b, V = 13,44

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. nNaOH = 0,6 và nCO2 = 0,1 CO2 + 2NaOH —> Na2CO3 + H2O 0,1……………………….0,1 —> CM Na2CO3 = 0,1/0,6 = 1/6 b. nNaOH = 0,6 và nCO2 = 0,6 CO2 + NaOH —> NaHCO3 0,6………0,6…………..0,6 —> CM NaHCO3 = 0,6/0,6 = 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP