Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,25M và Ba(OH)2 0,15M và dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 0,5M và HNO3 0,2M. Trộn V lít dung dịch X với V’ lít dung dịch Y, thu được dung dịch Z có pH = 3. Tỉ lệ V’/V gần với giá trị nào nhất : A. 2,17. B. 1,25. C. 0,46. D. 0,08.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,25V và nBa(OH)2 = 0,15V —> nOH- = 0,55V nH2SO4 = 0,5V’ và nHNO3 = 0,2V’ —> nH+ = 1,2V’ Sau khi pha trộn thu được V + V’ lít dung dịch có pH = 3 —> [H+] = 0,001 —> nH+ dư = 0,001(V + V’) —> 1,2V’ – 0,55V = 0,001(V + V’) —> 0,551V = 1,199V’ —> V/V’ = 2,176

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP