Hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hidro hóa hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai andehit mạch hở, thu được hỗn hợp Y. Cho Y vào bình đựng Na (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, H2O và 16,5 gam CO2. Mặt khác, cho 0,3 mol X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là A. 86,4 B. 97,2 C. 108,0 D. 129,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cách 1: nH2 = 0,5 —> nNa phản ứng = 1 —> nNa dư = 0,25 Bảo toàn Na —> nNa2CO3 = 0,625 Bảo toàn C —> nC = nNa2CO3 + nCO2 = 1 Y có dạng R(OH)r (1/r mol) —> Số C = nC/nR = r Vậy Y chứa các ancol có số C = số nhóm OH, mặt khác Y tạo ra từ andehit nên các ancol đều bậc 1. —> CH3OH và C2H4(OH)2 —> X gồm HCHO và (CHO)2 —> nAg = 4nX = 1,2 —> mAg = 129,6 Cách 2: nH2 = 0,5 —> nNa = n-CH2OH = 1 —> nNa đã dùng = 1 + 25%.1 = 1,25 Bảo toàn Na —> nNa2CO3 = 0,625 Bảo toàn C —> nC = nNa2CO3 + nCO2 = 1 Dễ thấy nC = nCH2OH nên ancol có C chỉ nằm trong nhóm CH2OH —> CH3OH và C2H4(OH)2 Anđehit ban đầu là HCHO và (CHO)2 —> nAg = 0,3.4 = 1,2 —> mAg = 129,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP