Hỗn hợp rắn A gồm Fe CuO Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp rắn A gồm Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp rắn A gồm Fe, CuO, Fe3O4 trong đó oxi chiếm 22,705% về khối lượng. Hòa tan hết 47,92 gam rắn A trong dung dịch HCl loãng dư thu được dung dịch B chứa 93,84 gam muối. Mặt khác hòa tan hết 47,92 gam rắn A trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch X (không chứa ion NH4+) và hỗn hợp khí Y gồm NO và N2O có khối lượng 3,48 gam. Số mol HNO3 đã phản ứng là. A. 2,03 B. 1,98 C. 2,12 D. 2,01

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Fe, CuO, Fe3O4 mA = 56a + 80b + 232c = 47,92 nO = b + 4c = 47,92.22,705%/16 = 0,68 m muối = 127(a + c) + 135b + 162,5.2c = 93,84 —> a = 0,12; b = 0,08; c = 0,15 nNO = u và nN2O = v —> 30u + 44v = 3,48 Bảo toàn electron: 3u + 8v = 3a + c —> u = 0,05 và v = 0,045 —> nHNO3 phản ứng = 4u + 10v + 2nO = 2,01

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP