Hỗn hợp X gồm muối Y C2H8O4N2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm muối Y...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm muối Y (C2H8O4N2) và muối Z (C2H7O3N). Đun nóng 21,08 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai khí đều có khả năng làm quì tím ẩm hóa xanh. Tỉ khối của T so với metan bằng 1,4375. Nếu cho 21,08 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được dung dịch có chứa m gam các hợp chất hữu cơ. Giá trị m là A. 23,68. B. 19,58. C. 15,30. D. 16,20.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y là (COONH4)2 (y mol) và Z là CH3NH3HCO3 (z mol) mX = 124y + 93z = 21,08 Khí gồm NH3 (2y) và CH3NH2 (z) m khí = 17.2y + 31z = 1,4375.16(2y + z) —> y = 0,08; z = 0,12 X + HCl —> Các chất hữu cơ gồm (COOH)2 (0,08) và CH3NH3Cl (0,12) —> m hữu cơ = 15,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP