Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở (phân tử của chúng có cùng số nguyên tử cacbon) và một este của α-amino axit. Đun nóng 25,52 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic và hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 14,84 gam Na2CO3 và 1,86 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Nếu đốt cháy hoàn toàn 25,52 gam X cần dùng 1,365 mol O2. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử nhỏ trong hỗn hợp X là A. 26,1%. B. 27,3%. C. 31,4%. D. 34,1%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,14 —> nNaOH = 0,28 Quy đổi X thành C2H3ON (0,28), CH2 (a), H2O (b) mX = 0,28.57 + 14a + 18b = 25,52 nO2 = 0,28.2,25 + 1,5a = 1,365 —> a = 0,49 và b = 0,15 Muối có dạng CnH2nNO2Na (0,28 mol) —> nCO2 + nH2O = (0,28n – 0,14) + 0,28n = 1,86 —> n = 25/7 —> m muối = 0,28(14n + 69) = 33,32 Đặt nEste = e —> nC2H5OH = e và nH2O = 0,15 – e Bảo toàn khối lượng: 25,52 + 0,28.40 = 33,32 + 18(0,15 – e) + 46e —> e = 0,025 —> nPeptit = 0,15 – e = 0,125 Số C của peptit và este là n và m. —> nC = 0,125n + 0,025m = 2.0,28 + 0,49 —> 5n + m = 42 Do m chỉ lấy các giá trị 4, 5, 7 —> n = m = 7 là nghiệm duy nhất. Este là Val-C2H5 (0,025) Số N của peptit = (0,28 – 0,025)/0,125 = 2,04 —> Peptit gồm đipeptit Gly-Val (u mol) và (Gly)2(Ala) (v mol) —> u + v = 0,125 và 2u + 3v = 0,28 – 0,025 —> u = 0,12 và v = 0,005 —> %Gly-Val = 81,82%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP