Cho dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch H2SO4 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch chứa x mol Ba(OH)2 và y mol Ba(AlO2)2. Sự phụ thuộc số mol kết tủa và thể tích dung dịch H2SO4 1M được biểu diễn theo đồ thị sau: Tỉ lệ x : y là A. 2 : 3. B. 3 : 4. C. 2 : 5. D. 1 : 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi Al(OH)3 tan trở lại hoàn toàn thì kết tủa chỉ còn lại BaSO4 nên: nBaSO4 = x + y = 0,28 Lúc này dung dịch thu được chứa Al3+ (2y) và SO42- (0,88 – 0,28 = 0,6) Bảo toàn điện tích: 2y.3 = 0,6.2 —> x = 0,08 và y = 0,2 —> x : y = 2 : 5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP