Hoà tan m gam hỗn hợp Al Al2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan m gam hỗn hợp Al, Al2O3, Al(OH)3 trong đó oxi chiếm 49,741% khối lượng hỗn hợp trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị bên. Mặt khác cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,672 lít khí NO (đktc) và dung dịch chứa 203,22 gam muối. Giá trị của m là A. 62,53 B. 72,95 C. 31,27 D. 52,11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X chứa Al3+ (x) nOH- = 1,98 = 3nAl(OH)3 nOH- = 3,1 = 4x – nAl(OH)3 —> x = 0,94 —> nAl(NO3)3 = 0,94 Từ m muối —> nNH4NO3 = 0,0375 Quy đổi hỗn hợp thành Al (0,94), O (a) và H (b) mO = 16a = 49,741%(0,94.27 + 16a + b) Bảo toàn electron: 0,94.3 + b = 2a + 0,0375.8 + 0,03.3 —> a = 1,62 và b = 0,81 —> m = 52,11

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP